Právní poradna

Máte otázku, nebo chcete právní radu? Pošlete nám ji a my ji zdarma zodpovíme.

Vaše otázky a naše odpovědi

Jsem osoba podnikající jako OSVČ. Vinou zdravotních problémů jsem se dostal do finančních problémů. Mohu využít institut oddlužení?

S účinností od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která řeší možnost oddlužení osob samostatně výdělečně činných (oddlužení OSVČ). Klíčový význam novely k oddlužení OSVČ je v tom, že závazek (dluh) z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením za podmínky, že s tím souhlasí věřitel, nebo jde o pohledávku, která nebyla uspokojena ani po ukončení insolvenčního řízení (zrušení konkurzu na majetek dlužníka), popřípadě se jedná o pohledávku zajištěného věřitele.

V zaměstnání jsem dostal výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou. V průběhu výpovědní doby jsem nastoupil pracovní neschopnost (operace kolene), která by měla skončit až po uplynutí výpovědní doby. Kdy mi skončí pracovní poměr?

Podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce (dále jen ZP) se za ochrannou dobu považuje i doba, po kterou je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance. V této ochranné době nesmí být zaměstnanci dána výpověď. Zároveň však také platí, že pokud byla zaměstnanci dána výpověď před začátkem této ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutí zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá (§ 53 odst. 2 ZP). Daná situace dopadá na Váš případ. Pokud tedy před skončením výpovědní doby nesdělíte zaměstnavateli, že netrváte na prodloužení pracovního poměru, Váš pracovní poměr uplynutím výpovědní doby neskončí. Doba od počátku Vaší pracovní neschopnosti do uplynutí výpovědní doby se Vám tedy do výpovědní doby nezapočítá a přičte se Vám po skončení pracovní neschopnosti, kdy doběhne zbývající část Vaší výpovědní doby.

Mám v nájmu byt, ale v současné době po ztrátě zaměstnání nemám dostatek financí na placení celého nájemného. Mohu v bytě pronajmout samostatný pokoj? A potřebuji k tomu souhlas majitele bytu? 

Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, u podnájmu bytu nově rozlišuje, zda nájemce sám v bytě trvale bydlí nebo v bytě sám trvale nebydlí. Pokud nájemce bude v bytě sám trvale bydlet, nevyžaduje se pro podnájem, tedy pro přijetí podnájemníka do bytu, podle ustanovení § 2274 občanského zákoníku, souhlas pronajímatele. Takže nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, ve kterém sám bydlí, i bez souhlasu pronajímatele.Není však vyloučeno, že si strany ve smlouvě o nájmu bytu sjednají opak – pronajímatel a nájemce si mohou sjednat úplný zákaz podnájmu. V takovém případě je třeba požádat pronajímatele o souhlas s podnájmem části bytu. Žádost o souhlas i souhlas musejí být písemné.

Z poslední výplaty mi zaměstnavatel její část nevyplatil z důvodu exekuce vedené na majetek mého manžela. Má na to právo?

Zde bude třeba posoudit, zda dluh, pro který je exekuce vedena spadá do společného jmění či nikoliv. Podle ustanovení § 262a odst. 2 občanského soudního řádu lze nařídit exekuci srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného v exekuci také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Pokud je vedena exekuce na majetek Vašeho manžela, dluh náleží do Vašeho společného jmění manželů a exekutor vydal exekuční příkaz k postižení Vaší mzdy, který doručil Vašemu zaměstnavateli, zaměstnavatel postupoval po právu.

Advokátní kancelář Ballak

  • Tým zkušených právníků
  • Potřeby klientů řešíme rychle a za příznivou cenu
  • Komunikujeme moderními prostředky a šetříme váš čas

O nás & kontakt

Advokáti Brno - advokátní kancelář Brno

Máme bohaté zkušenosti

  • 10 let zkušeností
  • Desítky spokojených klientů a firem
  • Vysoká úspěšnost v soudních sporech
  • Precizní posouzení možností úspěchu ve sporu

Zobrazit reference

© Ballak • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby